TIETOSUOJASELOSTE - ApuVa2020 - hanke 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

Laatimispäivä 12.5.2020 

ApuVa2020 on Kuopion ev.lut. seurakuntien hanke perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi Kuopiossa, Kaavilla ja Tuusniemellä. Hanke tuottaa ostopalveluna digiosaamisen kehittämistä, henkisten voimavarojen vahvistamista (tsemppari) ja arjenhallintataitoja lapsiperheille.  

Hankeaika 20.4.-31.10.2020.  

Hankkeen turvallisuus ja tietosuoja toteutuvat olemassa olevan lainsäädännön ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ohjeiden mukaan. Lisätietoa kuopionseurakunnat.fi/apuva2020. 

Rekisterinpitäjä 

ApuVa2020 hanke  

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä 

www.kuopionseurakunnat.fi/apuva2020 

Yhteyshenkilön yhteystiedot 

Projektipäällikkö Marjukka Borgman p. 040 4848516 

marjukka.borgman@evl.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Tietosuojavastaava Marko Torvinen p. 040 4848215 

Itä-Suomen IT-aluekeskus

tietosuojavastaava.iita@evl.fi 

Rekisterin nimi 

ApuVa2020 –hanke asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

ApuVa2020 hankeen projektityöntekijöiden toimesta asiakastietojen ja yhteistyökumppaneiden yhteistietojen käsittely palvelupyynnöissä, toimeksiannoissa, raportoinneissa ja tiedoksiannoissa. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus, suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla peruuttamisesta rekisterinpitäjälle. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään vain niiden henkilöiden tietoja, joiden puolesta sosiaali-, koulutoimen tai diakonian työntekijä on täyttäneet verkkolomakkeen. 

ApuVa2020 rekisterissä säilytetään yhteistyötahojen toimijoiden yhteystietoja hankkeen ajan (lähettävät työntekijät, palveluntarjojat, ApuVaLapset toimijat). 

Kerättävät tiedot

Palvelupyynnössä 

Asiakkaan tilanne- ja perhekuvaus, nimi, puhelin ja osoite 

Lähettävän työntekijän nimi, asema, organisaatio, puhelin ja sähköposti 

Palvelupyyntö tehdään sähköisellä forms -lomakkeella, jonka tiedot tallentuvat pilvipalveluun

Tarjouspyynnöissä 

Palveluntarjoajan yritys- ja yhteystiedot 

Palvelusopimuksissa 

Palveluntarjoajan laskutustiedot 

Tarvittaessa: palveluntoteuttajien koulutukseen, työtehtäviin ja osaamiseen liittyvät tiedot 

Tietolähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. 

Tiedot välittää palvelupyynnön tekevä työntekijä sosiaalityössä, koulussa tai seurakunnassa. 

Tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Yhteistyökumppanitahot ilmoitetaan Ely:lle hankeraportoinnin yhteydessä. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Asiakkaan yhteystietoja (nimi, puhelinnumero ja osoite) säilytetään palvelun tuottamisen ajan (noin 1-2-kuukautta). Asiakkaisen perhe- ja tilannekuvaukset säilytetään hankkeen ajan ja niistä tehdään kooste hankeraporttiin. Raportointi vaiheessa tiedot anonymisoidaan, niin ettei niitä voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.  

Toimijoiden tietoja säilytetään hankeaika (lokakuun loppuun 2020). 

Yhteistyökumppanit (esimerkiksi viranomaistahot ja järjestöt) yhteystietoineen luetellaan hankeraportissa, joka tehdään Ely-keskukselle. 

Palveluntarjoajat, joiden kanssa tehdään palvelusopimukset yhteystietoineen luetellaan hankeraportissa, joka tehdään Ely-keskukselle. 

Seurakunnalla on viranomaiselle kuuluva ilmoitusvelvollisuus esimerkiksi onnettomuuksista. Näissä tilanteissa tietoja säilytetään arkistointiohjeiden mukaisesti ja asianosaisia tiedotetaan erikseen.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus:  

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi 

www.tietosuoja.fi 
 

Paluu ApuVa2020 turvallisuussivulle

Paluu ApuVa2020 palvelupyyntösivulle

Paluu ApuVa2020 pääsivulle