Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Vuoden 2018 talousarvio

Kuopion ev.lut. seurakuntien talouden tasapainottamistoimenpiteitä on syytä jatkaa ja nopeuttaa. Tämä johtuu kirkollisverotulojen kääntymisestä laskuun.
kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Kirkollisverotulot kääntyivät laskuun vuonna 2016 ja kirkollisveron tuotto pieneni 2,4 %:lla. Vuoden 2016 tilinpäätös oli alijäämäinen noin 20.000 euroa. 

Kuluvana vuonna viiden ensimmäisen kuukauden aikana kirkollisverotuloja on kertynyt 4,9 % vähemmän kuin vuonna 2016. Seurakunnat eivät ole saaneet enää vuoden 2016 alusta lukien yhteisöveroa. Sen sijaan valtio rahoittaa seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoitamista erityisellä valtion rahoitusosuudella. Yhteisöveroa kertyy kuitenkin vielä jonkin verran aikaisemmilta vuosilta jälkitilityksinä. Kuluvana vuonna seurakuntayhtymä on saanut yhteisöveroa toukokuun loppuun mennessä yhteensä 49.313 euroa. Valtion rahoitusosuutta on kertynyt toukokuun loppuun mennessä yhteensä 998.005 euroa. Kirkollisverotuloja ja valtion rahoitusosuutta on kertynyt yhteensä 8,1 % vähemmän kuin vastaavana vuonna 2016. Suuri muutos selittyy sillä, että vuonna 2016 yhteisöveroja kertyi moninkertaisesti kuluvaan vuoteen verrattuna.

Vaikka seurakuntayhtymän talous on viime vuosina kehittynyt arvioitua positiivisemmin, on taloudessa olemassa rakenteellista epätasapainoa. Tästä syystä strategiaprosessissa sovittuja tasapainottamistoimenpiteitä on syytä määrätietoisesti edelleen jatkaa ja jopa nopeuttaa.

Vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan kehykset on laadittu siten, että kirkollisverotulojen on arvioitu pienenevän vuonna 2017 4,2 %:lla ja vuonna 2018 0,5 %:lla. Seurakunnat eivät saa enää vuoden 2016 alusta yhteisöveroa. Yhteisövero korvataan valtionapurahoituksella. Valtion rahoituksessa jakoperusteena seurakunnille on kuntien väkimäärät. Valtionosuutena Kuopion seurakuntayhtymän on arvioitu saavan vuonna 2018 2.380.000 euroa. Palkkamenojen on arvioitu kasvavan 1,0 %:lla vuonna 2018 vuoden 2017 toukokuun lopun tasosta. Henkilösivukulujen on arvioitu pienenevän 12 %:lla edellisestä vuodesta ja henkilöstömenojen on arvioitu pienenevän 5,3 %:lla vuodesta 2016.

Edellä esitetyistä lähtökohdista laadittu käyttötalousosan talousarviokehys osoittaa 1.176.611 euroa alijäämää.

Käyttötalousmenoja leikataan

Käyttötalousmenoja leikataan 3 %:lla eli 568.330 eurolla siten, että leikkaus kohdistuu suhteellisesti yhtä suurena kaikkiin toimintayksiköihin.  

Käyttötalousmenojen lisäksi pitää rahoittaa myös investointiosan menot. Investointiosan menojen loppusumma on tässä vaiheessa noin 3 miljoonaa euroa perustuen hyväksyttyyn investointisuunnitelmaan vuosille 2017 – 2019. Talousarvion tasapainottamiseksi ja investointien rahoituksen turvaamiseksi on käyttötalousosan kehystä välttämätöntä leikata. Leikkaamaan joudutaan myös vuodelle 2018 suunniteltuja investointeja ja siirtämään osa suunnitelluista investoinneista tuleville vuosille.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset 12.6.2017 kokouksessaan.

                              

12.6.2017 18.35