Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Tilinpäätös merkittävästi ennakoitua parempi

Kuopion ev.lut. seurakuntien vuoden 2020 talouden toteuma osoittautui merkittävästi arvioitua paremmaksi. Toteuma oli 3,365 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Syyt budjetoitua parempaan tulokseen löytyvät useasta eri tekijästä.

Kuopion seurakuntien logo

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilikauden ylijäämä 3.365.099,72 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 

Vuoden 2020 talouden toteuma osoittautui budjetoitua merkittävästi paremmaksi. Kun talousarviossa ennakoitiin 0,251 milj. euron alijäämää, lopputulos muodostui lopulta 3,365 milj. euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2019 tilinpäätös oli 1,85 milj. euroa ylijäämäinen, joten seurakuntayhtymällä on nyt takanaan kaksi vahvasti ylijäämäistä tilikautta.

Syyt budjetoitua parempaan tulokseen löytyvät useasta eri tekijästä. Toimintakate toteutui 1,275 milj. euroa ennakoitua parempana ja verotulot ylittyivät budjetoidusta 1,662 milj. eurolla. Vuoden 2020 kirkollisverotulot olivat 20,426 milj. euroa, minkä lisäksi valtionrahoitusta saatiin 2,399 milj. euroa. 

Investointiosan toteuma oli 43,7 %. Osa hankkeista toteutui budjetoitua alhaisempina. Suurin poikkeama syntyi krematoriouunin suodatinlaitteistoa koskevan hankinnan osalta. Hanke lykkääntyi vuodelle 2021, ja vuoden 2020 kustannuksiin jäivät vain suunnittelukustannukset.

Koronaepidemian vaikutukset

Koronapandemia hiljensi vuoden 2020 seurakuntien jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnallista toimintaa. Uusia työtapoja ja keinoja seurakuntalaisten kohtaamiseen ja palveluun kuitenkin etsittiin ja toiminnassa siirryttiin entistä enemmän verkon ja sosiaalisen median käyttöön. Tällä oli vaikutusta myös toimintakuluihin. Henkilöstöä ei tarvittu aiemmassa määrin leireille ja kausityöhön, jolloin palkkakuluja säästyi. 
Keväällä 2020 ennakoitiin, että koronapandemian vuoksi julkistalouden tilanne tulee voimakkaasti heikkenemään. Näin ei käynyt, vaan notkahdus jäi ennakoitua vähäisemmäksi. Ansio- ja pääomatuloveroja kertyi koko maassa yhteensä 2,6 % enemmän kun vuonna 2019. 

Verotulojen ennustaminen vaikeaa

Verotulotilityksissä koko 2010-luvun lopun olleet jaksotuspoikkeamat ja erilaiset jako-osuusoikaisut ovat johtaneet siihen, että verotulojen ennustaminen oli ja on hyvin vaikeaa. Koronan tuoma epävarmuus talouskehitykseen ja myös palkkatuloennusteisiin on ilmeinen. Kirkkohallituksen tuottama veroennuste vuosille 2022-2030 ennakoi Kuopion seurakuntayhtymälle n. 1-1,5 % vuotuista verotulojen vähenemistä. Ennuste vaatisi kuitenkin taloustilanteen muuttumisen takia päivitystä. 

Talouden tasapainottamista jatkettava

Vuoden 2020 talouden positiivinen toteuma tuo seurakuntayhtymälle puskuria tulevien vuosien taloudessa erityisesti päätettyjen ja suunnitelmissa olevien hankkeiden rahoitukseen. Se ei kuitenkaan poista tarvetta talouden tasapainottamiseen pitemmällä aikavälillä seurakunnan verotulojen vähentyessä. Vuoden 2021 sekä lähivuosien tulokseen tulee merkittävästi vaikuttamaan kirkkohallituksen seurakuntien poistosuunnitelmaa koskevan ohjeen päivitys. Poistosuunnitelmaa tulee ohjeistuksen mukaan vuoden 2021 aikana päivittää siten, että poistoaikoja lyhennetään merkittävästi, mikä vaikuttaa suoraan heikentävästi talouden toteumaan.

15.3.2021 18.24