Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kirkollisveroprosentti säilymässä ennallaan

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 24.835.454 euroa. Se on 1,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.

Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella.

Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2017 yhteensä 4.344.515 euroa, joka on 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on 20.460.939 euroa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu 14.330.118 euroa. Tämä on 130.826 euroa eli 0,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Tilikauden tulos alijäämäinen

Kirkollisverotuloja on vuonna 2017 arvioitu kertyvän yhteensä 20.446.300 euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisövero-osuuden, 2.395.000 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Vuonna 2016 kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän 0,5 prosentilla 2015 tasosta ja niin ikään 0,5 prosentilla vuonna 2017 vuoden 2016 tasosta. Vuosikate on 707 761 euroa positiivinen. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 1.202.049 euron alijäämää ja poistoeron jälkeinen tilikauden alijäämä on 1 064 939 euroa.

Toimintayksiköille säästötavoitteet

Vuoden 2017 talousarvion investointiosan loppusumma on 2.337.000 euroa ja koko suunnittelukauden 2017 – 2019 investointimenojen loppusumma 9,3 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2017 – 2024 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 25,2 miljoonaksi euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta.

Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkovaltuusto tulee asettamaan toimintayksiköille säästötavoitteet.

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 31.10. kokouksessaan talousarvion vuodelle 2017.

31.10.2016 18.59