Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kirkkollisveroprosentti pysynee 1,5 prosentissa

Kirkollisverotuloja on vuonna 2019 arvioitu kertyvän yhteensä 19.665.400 euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisövero-osuuden, 2.357.220 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

 

Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden, ajanjakson aikana.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion.

Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.

Vuoden 2019 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 22.798.946 euroa, mikä on 671.505 euroa eli 2,9 prosenttia pienempi kuin vastaava luku vuoden 2018 talousarviossa.

Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2019 yhteensä 4.245.697 euroa, mikä on 711.554 euroa eli 14,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on -18.553.249 euroa, mikä on 290.050 euroa eli 0,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu 13.306.656 euroa. Tämä on 233.061 euroa eli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Henkilöstömenojen pieneneminen johtuu lähinnä sivukulujen pienemisestä ja muutaman yksittäisen virka-/työsuhteen täyttämättä jättämisestä.

Kirkollisverotuloja on vuonna 2019 arvioitu kertyvän yhteensä 19.665.400 euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisövero-osuuden, 2.357.220 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna 2018 3,6 prosentilla vuoden 2017 tasosta ja vuonna 2019 kasvavan 1,5 prosenttia vuoden 2018 arvioidusta kertymästä.  Vuonna 2017 verotulot kertyivät virheellisesti liian suurina, minkä vuoksi marraskuun 2018 maksuunpanotilitys vähentää vuoden 2018 kertymää olennaisesti. Vuosikate on 1.849.101 euroa.

Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 155.777 euron alijäämää.

Vuoden 2019 talousarvion investointiosan loppusumma on 3.984.000 euroa. Koko suunnittelukauden 2019 – 2021 investointimenojen loppusumma on 14,3 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2019 – 2026 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 35,2 miljoonaa euroa.

Suunnitellut investoinnit ovat niin suuret, ettei seurakuntayhtymällä ole varaa toteuttaa niitä kokonaisuudessaan. Yhtymä onkin käynnistämässä uuden kiinteistöstrategian laatimista.

Tavoitteena on kiinteistöomaisuuden vähentäminen sekä toteutettavien investointien laajuuden uudelleentarkastelu.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2020 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaa 29.10.2018. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2021 liitteen 1 mukaisena.

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot 20.11.2018 mennessä. 

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvio hyväksyttäisiin. Ja talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistettaisiin hallinnon, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta tehtäväalueen ulkoinen toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta kunkin seurakunnan ulkoinen toimintakate ja investointien osalta hanketaso ja että toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena.

 

 

3.12.2018 17.54