Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Kunnallisvalituksen tekeminen Kaavin kunnanvaltuuston päätöksestä

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että seurakuntayhtymä tekee Kaavin kunnanvaltuuston kirkonkylän asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä kunnallisvalituksen, mikäli kyseistä päätöstä ei kumota.

Kaavinkirkko

Kaavin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.2.2024 Kaavin kirkonkylän asemakaavan ja kaavaselostuksen. Asemakaavassa Kaavin ev.lut. kirkolle tuli vahvaa rakennussuojelua merkitsevä SR-merkintä. Alkuperäisessä kaavaehdotuksessa kaavan valmistelija oli esittänyt suojelumerkinnäksi SR-1, joka olisi mahdollistanut kirkon purkamisen painavista syistä. 

Kaavin kunnanhallitus muutti kuitenkin äänestyksen jälkeen suojelumerkintää, ja kunnanvaltuusto päätti asiasta äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen esittämällä tavalla. 

Suojelumerkinnän muuttaminen on siinä määrin merkittävä asia, että asianosaista eli Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää olisi tullut kuulla sen johdosta tai vaihtoehtoisesti laittaa kaava uudelleen nähtäville. Myöskään vahvan suojelun perusteita ei ole kirjattu päätökseen. 

Koska kirkollisten rakennusten suojelusta säädetään kirkkolaissa, on myös epäselvää, mikä on kirkkolain ja maankäyttö- ja rakennuslain toimivallan suhde kirkollisten rakennusten suojelussa. 

Hallintojohtaja Mika Pulkkisen näkemyksen mukaan Kaavin kirkon vahva suojelumerkintä on perusteeton, koska halu säilyttää joku rakennus ei sellaisenaan lisää rakennuksen suojeluarvoa.

Päätöksenteossa on myös tapahtunut selkeä menettelytapavirhe, koska asianosaisen kuuleminen on jätetty tekemättä. 
Kaavin kunnanhallitus on kokouksessaan 4.3.2024 todennut tapahtuneen menettelytapavirheen ja jättänyt kunnanvaltuuston päätöksen toimeenpanematta. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että kunnanvaltuusto tulisi välttämättä kumoamaan päätöksensä. Mikäli päätös kumotaan, kaavan valmistelu jatkuu todennäköisesti uudella nähtävillä ololla, jolloin seurakuntayhtymällä on mahdollisuus antaa siitä lausuntonsa.

MIkäli päätöstä ei kumota, seurakuntayhtymän edun mukaista olisi tehdä kunnanvaltuuston päätöksestä kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Hallintojohtaja Mika Pulkkinen on antanut varatuomari Mirja Niemelle toimeksiannon kunnallisvalituksen tekemiseen tarvittaessa. 

18.3.2024 17.44