Tietosuojaseloste hautatoimen rekisteristä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
5.1.2022

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä
Museokatu 4, 70100 Kuopio
PL 1064, 70101 Kuopio

Yhteyshenkilö.
Kuopion ev.lut seurakuntayhtymän puistopäällikkö
Juha Moilanen
Siunauskappelintie 3, 70110 Kuopio
puh. 040 4848237
juha.moilanen@evl.fi

2.  Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Hautaustoimeen liittyvien asioiden hoito.

3. Minkä takia seurakuntayhtymä saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Oikeusperusteena ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys, hautaustoimilaki ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus. 

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakuntayhtymä käsittelee?

Vainajasta tarvittavat tiedot mm.:

 • nimet ja henkilötunnus
 • kuolinpäivä
 • hautausmuoto
 • hautapaikan sijainti
 • kirjoillaolotieto

Asiakkaan tiedot:

 • nimet ja henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • (sähköpostiosoite)
 • suhde vainajaan

Hautaustoimen urakoitsijoihin liittyvät tiedot:

 • nimet
 • Y-tunnus
 • osoite
 • sopimusehdot

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Pääsääntöisesti tiedot saadaan omaisilta tai rekisteröidyltä itseltään sekä heidän valtuuttamaltansa hautaustoimistolta.

Lisäksi tietoja saadaan virkatodistuksista ja sukuselvityksistä sekä vanhoista hauta- ja kirkonkirjoista.

Kirkon jäsenten tietoja saadaan myös henkilötunnuksen perusteella valtakunnallisesta jäsen-tietojärjestelmästä, josta tietoja voidaan päivittää asiakasrekisteriin.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän arkistomuodostussuunnitelman mukaisesti.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Omaisten laskutukseen liittyviä henkilötietoja luovutetaan Kirkon palvelukeskukselle, jonka kanssa Kuopion seurakuntayhtymällä on taloushallinnon palvelusopimus. Kirkon palvelukes-kukselle luovutetaan luotujen laskujen maksajista myyntireskontraa varten tarvittavia asiakastietoja: nimi, henkilötunnus, kieli, laskutusosoite ja laskuihin liittyvät muut tiedot.

Lisäksi luovutetaan vainajan nimi, ikä ja uskontokunta omaisten suostumuksella seurakunnan lehteen ja kirkossa luettavaksi.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojan toteutumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että sinulle rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä. 
Sinulla on oikeus:

 • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
 • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hallintovirastossa.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä, Museokatu 4, 70100 Kuopio

Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on ai-na tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi
puh. 029 566 6700

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava.iita@evl.fi