Tietosuoja

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojan tavoitteena on

  • turvata kaikkien EU-kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja
  • lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä
  • ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin

Kuopion evankelisluterilainen seurakuntayhtymä tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja yhtymän henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita tai asiakkaan nimellistä suostumusta. 

Rekisteröidyn oikeudet

  • saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista
  • tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen eli niin kutsuttu oikeus tulla unohdetuksi
  • oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle (järjestelmästä toiseen)