Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakuntajaon muuttaminen etenee

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se puoltaisi kolmen seurakunnan mallia.

Kuopion seurakuntien logo

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää (äänin 9/4) yhteisen kirkkovaltuuston lausunnoksi, että kolmen yhtymän seurakunnan aloitteeseen sisältyvä ja rakenneselvitystyöryhmän raportissa kuvattu kolmen seurakunnan malli on alueellisen väestöpohjan, seurakunnan toiminnan ja talouden sekä ennakoitavissa olevan taloudellisten resurssien vähenemisen näkökulmasta optimaalisin rakenteellinen malli.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston todettavaksi, että tällä rakenteella voidaan toteuttaa raportin kuvaamalla tavalla hengellisesti ja teologisesti yhteisöllisyyttä luova rakenne, jossa jumalanpalvelusyhteisöt kokoontuvat. Johtamisen ja työyhteisöjen dynamiikan näkökulmasta kolmen seurakunnan mallissa yksiköt eivät muodostu liian suuriksi. Moniammatillinen työote, verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa sekä seurakuntien omaleimaisuus mahdollistuvat. Alueilla toimivat itsenäiset yksiköt turvaavat seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä päätöksenteossa että seurakunnan toiminnassa. Kolmen seurakunnan mallissa itsenäiset seurakunnat muodostaisivat seurakuntayhtymän, jossa hallinto, päätöksenteko ja seurakuntien välinen yhteistyö toimisivat samoin kuin nykyisessä rakenteessa. 

Keskustaseurakuntien yhdistäminen

Alueellisesti Alava, Männistö, Puijo ja Tuomiokirkkoseurakunnat sijaitsevat kaikki hyvin yhtenäisellä ja tiiviillä kaupunkialueella. Näiden seurakuntien yhdistäminen turvaisi koko keskusta-alueen väestön yhdenvertaiset ja monipuoliset seurakunnalliset palvelut. Tämän seurakunnan lähikirkot mahdollistavat niiden ympärille syntyvän alueellisen toiminnan. Talouden näkökulmasta näiden seurakuntien resurssien yhdistäminen vahvistaisi myös seurakunnan kykyä vastata kaupunkimaisen ympäristön ja kaupunkikulttuurin tuomiin erityishaasteisiin niin työikäisten kuin myös lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä. Malli turvaa työalojen kehittämisen myös silloin, jos yhtymän taloustilanne heikkenee.

Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien nykyinen rakenne on tarkoituksenmukaista säilyttää. Erityisesti kahdeksasta yksittäisestä seurakunnasta muodostuneen Järvi-Kuopion seurakunnan rakenne on syntyhistoriansa kautta hyvin erityinen. Seurakuntaelämän turvaaminen sen eri osissa edellyttää tämän seikan huomioimista siinä rahanjakomallissa, josta kirkkovaltuusto tekee ratkaisun rakennemuutoksen vahvistuttua. Koska väestörakenne, seurakunnan toiminnot ja niiden alueellinen sijoittuminen ovat näissä maaseutumaisissa seurakunnissa selkeästi erilaiset kuin kaupunkialueella, näiden seurakuntien jääminen itsenäisiksi seurakunniksi on perusteltua.

Edellä lausutuilla perusteilla Kuopion seurakuntayhtymä puoltaa Männistön seurakunnan, Puijon seurakunnan ja Tuomiokirkkoseurakunnan tekemää aloitetta.

Tehtyjä aloitteita on edeltänyt koko seurakuntayhtymän kattava laaja ja perusteellinen valmisteluprosessi. Seurakuntaneuvostoja on asiassa kertaalleen kuultu kirkkojärjestyksen tarkoittamalla tavalla eikä selvitystyötä ole enää tarpeen käynnistää.

Taustaa

Kuopion ev.lut. seurakuntien rakenneselvitys käynnistyi 1.10.2019 tehdyn valtuustoaloitteen perusteella. Kuopion seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto perusti 19.12.2019 työryhmän, jonka tavoitteena oli aloittaa kaikkien seurakuntien yhteinen keskustelu yhtymän seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa taloustilanteessa ja selvittää vaikutuksia kiinteistökantaan, henkilöstöön ja talouteen. Rakenneselvitystyöryhmä aloitti työskentelynsä 1.1.2020.

Rakenneselvitystyöryhmä antoi loppuraporttinsa yhteiselle kirkkovaltuustolle 29.9.2020. Selvitystyön aikana tutkittiin useita eri rakennevaihtoehtoja, joista selvitystyöryhmä päätyi esittämään kolmen tai neljän seurakunnan mallia.

Kuopion seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat käsitelleet rakennemuutosta koskevaa asiaa kokouksissa tammikuussa 2021.

Männistön, Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostot ovat kukin tehneet kirkkohallitukselle seuraavan aloitteen:

31.12.2022 Kuopion Alavan, Männistön ja Puijon seurakunnat lakkautetaan ja liitetään 1.1.2023 alkaen Kuopion Tuomiokirkkoseurakuntaan. Nykyiset Kallaveden seurakunta ja Järvi-Kuopion seurakunta jatkavat itsenäisinä. Nämä kolme seurakuntaa, Tuomiokirkkoseurakunta, Kallaveden seurakunta ja Järvi-Kuopion seurakunta, muodostavat seurakuntayhtymän.

Alavan, Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntaneuvostot antoivat lausunnon, jonka mukaan seurakunta haluaa pysyä itsenäisenä rakennemuutosprosessissa.

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntien aloitteeseen tulee liittää yhteisen kirkkovaltuuston lausunto, jonka jälkeen se lähetetään tuomiokapitulille.

1.2.2021 18.31