Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakunnat purkamassa sopimuksen NNKY:n kanssa

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kuopion NNKY:n kanssa tehdään sopimus, jolla puretaan Kuopion NNKY:n kanssa 15.11.1989 allekirjoitettu sopimus.  Sopimuksen purkamisesta aiheutuvan korvauksen maksamiseen myönnetään 1.300.000 euron lisämääräraha vuoden 2018 talousarvioon.

kuvassa Kuopion ev.lut. seurakuntien logo

Kuopion Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys (NNKY) on perustettu vuonna 1897. NNKY hankki 1900-luvun alussa Kuopion keskustasta tontin, jolle rakennettiin 1930-luvulla Hospitz-hotelli sekä useita lisärakennuksia. NNKY omisti tontin ja sillä olevat rakennukset, mutta hotellitoimintaa varten kiinteistö oli vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille.

1980-luvun alkupuolella tultiin tilanteeseen, jossa Hosptzin tilat eivät enää täyttäneet hotellitoiminnalle asetettavia vaatimuksia. NNKY:llä ei ollut tuossa vaiheessa mahdollista rahoittaa suurta peruskorjausta. Tämä johti siihen, että hotelliyrittäjät eivät katsoneet voivansa jatkaa toimintaa Hospitzin tiloissa.

NNKY päätti 4.9.1985 lahjoittaa Hospitzin tontin ja sillä olevat rakennukset seurakuntayhtymälle. Lahjoituksen ehtona oli, että seurakuntayhtymä rakentaa tai osoittaa muut toimitilat Kuopion NNKY:lle. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.10.1985 vastaanottaa lahjoituksen ja sitoutui täyttämään sen ehdot.

Seurakuntayhtymä päätti vuonna 1989 myydä Hospitzin tontin ja sillä olevat rakennukset tarjouskilpailun perusteella Kansalliskauppa Oy:lle 10 miljoonan markan kauppahinnalla. NNKY:n ja seurakuntayhtymän kesken allekirjoitettiin 15.11.1989 sopimus, jossa seurakuntayhtymä sitoutui hankkimaan NNKY:n käyttöön toimitilat kalusteineen NNKY:n hyväksymästä paikasta Kuopion keskustasta. Edelleen sovittiin, että seurakuntayhtymä vastaa tilojen käyttökustannuksista kokonaan ja rahoittaa toimitilojen hankinnan ja kalustamisen.

Seurakuntayhtymä hankki omistukseensa yhteensä 300 m2 tilat Talo Oy Suokatu 31:stä ja osoitti ne NNKY:N käyttöön. NNKY toimi tiloissa aina kiinteistön purkamiseen vuoteen 2015 asti. Tämän jälkeen NNKY:lle etsittiin uusia tiloja. Lopulta tilat löytyivät Vuorikatu 22:sta, jossa NNKY on toiminut toukokuusta 2017 lähtien. 

Uusia tiloja NNKY:lle etsittäessä syntyi ajatus, että seurakuntayhtymä neuvottelisi NNKY:n kanssa tehdyn sopimuksen purkamisesta. Tätä varten selvitettiin, paljonko seurakuntayhtymä on käyttänyt vuonna 1989 saamastaan 1,7 miljoonasta eurosta NNKY:n tilojen ylläpitämiseen. Laaditun selvityksen mukaan NNKY:n käytössä olevien tilojen vuokriin oli käytetty vuoden 2017 lopussa noin 950.000 euroa. Myytäessä Talo Oy Suokatu 31 osakkeet seurakuntayhtymä sai noin 200.000 euroa eli saadusta pääomasta oli käytetty 750.000 euroa ja käyttämättä on edelleen noin 950.000 euroa. Laskelmassa ei ole huomioitu inflaatiota eikä korkoa.

Hallintojohtaja on neuvotellut NNKY:n edustajien kanssa sopimuksen purkamisesta ja tarjonnut korvauksena 1 miljoonaa euroa. NNKY on tehnyt vastatarjouksen ja esittänyt korvaussummaksi 1,3 miljoonaa euroa.

Seurakuntayhtymä on vuokrannut NNKY:n käytössä nykyisin olevat tilat 10 vuoden vuokrasopimuksella. Sopimusaikaa on jäljellä 9 vuotta. Hallintojohtajan käsityksen mukaan NNKY:n tarjous on hyväksyttävissä, mikäli NNKY suostuu siihen, että nyt seurakuntayhtymän nimissä oleva vuokrasopimus siirretään NNKY:n nimiin. Mikäli NNKY:n ja seurakuntayhtymän kesken solmittu sopimus puretaan, on siitä perusteltua tehdä erillinen sopimus, jossa todetaan nykyisen sopimuksen päättyminen, korvauksen maksaminen ja molempien osapuolten vapautuminen velvoitteistaan ja vastuistaan toista kohtaan.

NNKY:n kanssa vuonna 1989 tehdyn sopimuksen purkaminen selkiinnyttäisi tilannetta molempien osapuolten osalta.

16.4.2018 17.30