Nimikkolähetit ja kohteet

Männistön seurakunta tukee Afrikassa, Lähi-Idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Japanissa tehtävää lähetystyötä. Seurakunnalla on yhteensä kuusi nimikkokohdetta. Painopisteinä lähetystyössämme ovat evankeliumi ja kirkko, koulutus, elämän edellytykset, rauha ja oikeudenmukaisuus.

Yhteistyöjärjestöinämme ovat Suomen Lähetysseura (SLSLinkki avautuu uudessa välilehdessä), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKLLinkki avautuu uudessa välilehdessä ), Suomen Pipliaseura (SPSLinkki avautuu uudessa välilehdessä),  Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (SansaLinkki avautuu uudessa välilehdessä) sekä Kirkon UlkomaanapuLinkki avautuu uudessa välilehdessä.  Lähetysseuran kautta tuemme Botswanassa tehtävää lähetystyötä sekä Kiinan ja Thaimaan kirkkoja, Kansanlähetyksen kautta Japanin lähetystä, Pipliaseuran kautta lukutataitotyötä Afrikassa ja Sansan kautta farsinkielistä TV-työtä lasten parissa.

Voit tukea lähetystyötä sekä rukouksin että taloudellisesti, ns. vapaaehtoiskannatuksen kautta. Lähetyskohteidemme saama osuus kirkollisveroista määräytyy vapaaehtoiskannatuksen määrän mukaan. Voit tukea taloudellisesti Männistön lähetyskohteita osoittamalla tukesi tilille: FI9220271800035217. Merkitse viestikenttään luvut: 2260/4 sekä: ”Männistön lähetyskannatus”.

Antamasi lahja jyvitetään eri kohteiden kesken, tai voit osoittaa lahjasi tietylle kohteelle lisäämällä viestikenttään erityiskohteen: SLS (ja mahdollisesti: Botswana, Kiinan kirkko tai Thaimaan kirkko); SEKL; Sansa, SPS tai KUA (Kirkon Ulkomaanapu)

Voit ryhtyä myös kuukausilahjoittajaksi Männistön SLS:n lähetyskohteille. Kysy siitä Sallallta: salla.tyrvainen@evl.fi, p. 040 484 8320.
 

"Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen."  - Saarn.11:1

 

Suomen Lähetysseura

BOTSWANA

Yhteisöt naisten tukena väkivaltatilanteissa -hanke. Toteuttavana kumppanina on Kagiano Society Women’s Shelter (KSWSP)

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä perheväkivaltaa Botswanassa, edistää ilmiön ymmärtämistä ja tunnistamista yleisellä tasolla, vahvistaa poliisien, sosiaalityötekijöiden, diakonien ja järjestöjen monenkeskistä lähetejärjestelmää perheväkivallan uhreille, sekä lisätä paikallisyhteisöjen osaamista ja tietoisuutta eri tavoista väkivallan uhrien ja heidän perheenjäseniensä tunnistamiseksi, tukemiseksi ja suojelemiseksi.

Botswana pyrkii tasa-arvoon eri sukupuolten välillä ja naisten aseman vahvistamiseen eri osa-alueilla yhteiskunnassa. Naisiin kohdistunut väkivalta, raiskaukset ja ns. ”passion killings” ovat edelleen suuri haaste; valtion tilastojen mukaan jopa 2/3 naisista joutuu väkivallan uhreiksi jossain elämänsä vaiheessa. Yli 95% turvakotiin hakeutuneista on myös hiv-positiivisia (joita 19% Botswanan väestöstä).

Hankkeessa pyritään saamaan aikaan:

1. Lasten heitteille jättö, laiminlyönti ja hyväksikäyttö raportoidaan nopeasti ja tuomitaan yhteisöissä. 
2. Sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta selviytyneet naiset ja lapset saavat riittävää apua oikea-aikaisesti ja intimiteettinsä säilytten.
3. Yhteisötyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden kapasiteetti tunnistaa väkivallasta selviytyjien moninaiset avun tarpeet kohdeyhteisöissä.
4. Koulupoissaolojen määrän vähentyminen.

Hankevaiheeen toimintamuodot:

1. Avataan auttava puhelin sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille.
2. Avataan nuorille foorumi sosiaaliseen mediaan sukupuoleen perustuvanväkivallan raportoimiseen.
3. Kootaan yhteen tieto palveluntarjoajista, jotka auttavat sukupuoleen kohdistuvan väkivallan uhreja.
4. Järjestetään ruohonjuuritason koordinaatiokokouksia, joissa yhteisöjen vastuuhenkilöt saavat tietoa sukupuolisen väkivallan uhrien käytössä olevasta lähetejärjestelmästä.
5. Käytetään kotikäyntejä ja radiota informaation levittämiseen.
6. Koulutetaan terveydenhuoltohenkilökuntaa parisuhdeväkivallan polikliniseen jälkihoitoon.
7. Materiaali parisuhdeväkivallan vastaiseen työhön.
8. Tyttöjen kouluttaminen valikoiduissa sisäoppilaitoksissa kuukautishygieniasta.
9. Kouluttajien koulutus kuukautishygieniaan.   

 

Lisäksi tuemme Maria Stirlingiä (SLS) seurakuntia palvelevassa työssään Botswanan evankelis-luterilaisessa kirkossa.

 

KIINAN KIRKON TUKEMINEN

Kasvavaa Kiinan kirkkoa tuetaan kolmella saralla. Kirkkorakennukset rapautuvat ja luonnonmullistukset koettelevat niitä erityisesti kehitysalueilla. Lisäksi Kiinan laki vaatii seurakunnan kokoontumistilaksi rekisteröidyn tilan. Näiden korjaus- ja rakennustöissä avustetaan. Toiseksi Kiinan kirkkoa autetaan työtekijäpulassa. Opetus- ja opiskelijavaihtoa järjestetään Nanjingin teologisen seminaarin ja Helsingin yliopiston välille. Kolmanneksi vapaaehtoisia koulutetaan diakoniatyöhön ja tavoittavaan työhön kirkon ulkopuolella. Kiinassa sosiaalipalvelut ovat maksullisia eikä eläkejärjestelmä tavoita kaikkia. Yhden lapsen politiikan seurauksena yhdellä työikäisellä voi olla sekä vanhemmat että isovanhemmat tuettavinaan. 

THAIMAAN KIRKON TUKEMINEN

  • Kirkon seurakuntatyön kehittäminen

  • Kirkon hallinnon vahvistaminen

Thaimaan evankelisluterilainen kirkko (Evangelical Lutheran Church of Thailand eli ELCT) on 1994 itsenäistynyt 4600 jäsenen kirkko. Sillä on 30 seurakuntaa, joista 8 sijaitsee Bangogissa ja lisäksi on useampia saarnapaikkoja. Suurin osa kirkon jäsenistä on ensimmäisen polven kristittyjä theravadabuddhalaisuuden ollessa Thaimaan valtauskonto. Kristilliset seurakunnat kasvavat eniten etnisten vähemmistöjen keskuudessa Pohjois-Thaimaassa. Animistisesta kansanuskosta siirtyminen kristinuskoon on merkinnyt peloista irtautumista ja elämänhallinnan parantumista. Kristinusko on myös vahvistanut perheiden osallistumista mm. terveydenhoidon ja peruskoulutuksen piiriin. Erityisesti tyttöjen asema on vahvistunut. Kristinuskon sisältöjen ymmärrys on monissa seurakunnissa vielä varsin hatara. Seurakunnat tekevät varsinkin maaseudulla tavoittavaa työtä. Diakoniatyön merkitystä kirkon toiminnassa on syytä vahvistaa. ELCT:n seurakunnissa koulutetaan maallikkoja erilaisten projektien kautta. Sosiaalisen median käyttö tavoittavassa työssä on vasta aluillaan.

Seurakuntatyön kehittämishankkeet ja odotukset liittyvät: 1) medioiden hyödyntämiseen tavoittavassa työssä; 2) ELCT:n johtajien työn pitkäkestoiseen suunnitteluun kirkollisen työn mukaisesti; 3) naisten tasaveroiseen toimijuuteen ELCT:ssä; seurakuntien työn priorisoimiseen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tueksi mm. koulutusprosessin kautta, joka vahvistaa seurakuntien ja jäsenten luterilaista itseymmärrystä; 4) ELCT on dialogissa erilaisten kristillisten toimijoiden kanssa alueellaan; 5) kehitysyhteistyön kanavoiminen heikoimmassa asemassa olevien tueksi; 6) seurakuntien jäsenmäärien kasvuun. Pitkäaikaisvaikutuksina odotetaan thaimaalaisen yhteiskunnan oppimista arvostamaan jokaisen ihmisryhmän ja jäsenen luovuttamatonta ihmisarvoa ja Kristuksen pelastavaa työtä ihmisten keskuudessa. ELCT:n työn hedelminä toivotaan näkyvän seurakuntien alueella ilon, oikeudenmukaisuuden ja rauhan lisääntymisenä.

Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon hallinnon kehittämisessä tähdätään ELCT:n suurempaan omavaraisuuteen hallinnollisesti, koulutuksellisesti sekä taloudellisesti. Kirkkoa tuetaan talouspäällikön palkkaamisessa talousasioiden hoitamiseksi sekä kymmenen evankelistan palkkaamista. Seurakuntien tilojen omistussuhteita selkiytetään sekä siirretään ELCT:n omaisuudeksi. Siirtojen tapahduttua tuetaan seurakuntien tilojen uudisrakentamista ja kuntoutusta. Lähetysseura tukee ELCT:n hallinnon kehittämistä antamalla budjettitukea kirkon keskustoimiston kuluihin: mm. piispan, kirkon taloudenhoitajan, pääsihteerin, kirjanpitäjän sekä toimistotyöntekijän henkilöstökuluihin.


Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys

Asako ja Lauri Palmu, Japani

Asako ja Lauri Palmu sekä lapset Benjamin, Helen ja Aimi työskentelevät Japanissa Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen lähetteinä. Asako on HAT-Koben seurakunnan lähetystyöntekijä ja Lauri palvelee lisäksi pappina muissakin alueen seurakunnissa painottuen Seishinin ja Midorigaokan seurakuntien avustamiseen. Seurakunnat kuuluvat kaikki Länsi-Japanin evankelisluterilaiseen Kirkkoon.

HAT-Koben seurakunta on perustettu vuonna 2008 ja siinä on 11 kastettua jäsentä. Tavoittavat työmuodot tuovat uusia ihmisiä viikkotoimintaan mukaan, useimmat heistä löytävät seurakunnan tiedot internetin kautta. Sunnuntaisin ennen jumalanpalvelusta kokoontuva lasten pyhäkoulu on ilahduttavasti vakiinnuttanut paikkansa usean lähistöllä asuvan alakoululaisen elämässä. Iloinen asia on myös poikien suuri lukumäärä. Seurakunnan säännölliseen toimintaan kuuluivat jumalanpalvelusten lisäksi lasten HAT-kids -pyhäkoulu, raamattu- ja rukouspiirit, englannin, suomen ja korean kielen opintoryhmät, ruokapiiri sekä HAT-gospel-kuoro.

Palmujen kotisivuLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Medialähetys Sanansaattajat

SAT-7 lähettää paikallisten tekemää kristillistä TV-ohjelmaa arabian, farsin ja turkin kielillä. SAT-7:n tavoittaa ihmisiä erityisellä tavalla alueilla, joissa lähetystyöntekijöiden fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista, kuten sotatoimialueilla. Ohjelmia katsotaan viiden kanavan kautta yli 70 maassa Lähi-Idässä, Pohjois-Afrikassa, Keski-Aasiassa ja Euroopassa. Männistön seurakunta tukee erityisesti Sanansaattajien farsinkielellä tehtävää lapsityötä: Parastoo Poortaheri tekee farsinkielisiä ohjelmia lapsille.

Suomen Pipliaseura

Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi sopimus Suomen Pipliaseuran kanssa.

Suomen Pipliaseura on aloittanut vuonna 2017 mittavan lukutaito-ohjelman Itä-Afrikassa. Sen tavoitteena on opettaa 20 000 aikuista naista lukemaan. Ohjelmassa on mukana 16 vähemmistökieltä ja neljä maata: Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania.

Lukutaito-ohjelma rahoitetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen turvin. Kullekin maalle nimetään lukutaitotyön konsultti, ja työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat. Yhteistyössä SIL International:in  Afrikan alueen työn kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja koulutetaan opettajia

 

 

 

 

 

Ehtoollisenjakoa Thaimaassa, evankelista Kanee ja Tomas Kolkka.
Evankelista Kanee ja Tomas Kolkka jakamassa ehtoollista, Thaimaa. Kuva: Riikka Maria Kolkka, SLS.

Ota yhteyttä

Rovastikuntapastori
Männistön seurakunta
Ampujanpolku 2
70460 Kuopio