Uutisia Kuopion seurakunnista

Uutislistaukseen

Seurakunnat koetaan aiempaa läheisemmiksi suurissa kaupungeissa 

Tuoreen seurakuntien empatia- ja tunnettuuskyselyn mukaan Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat koetaan entistä läheisemmiksi kaupunkiseurakuntien alueella. Seurakunnat koettiin myös aiempaa rohkeammiksi, henkilökohtaisemmiksi ja kokeilunhaluisemmiksi.  

Hääpari kävelee Kuopion tuomiokirkon alttarilta, ihmiset ottavat kuvia.

Kuva: Tuija Hyttinen

”Vaikka mielikuvien muutos ei useilla paikkakunnilla ollut erityisen voimakasta, kokonaiskuva muutoksesta on selkeä ja johdonmukainen”, tutkija Kimmo Ketola Kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä toteaa.  

Kysely toteutettiin maalis–huhtikuussa 2023 kaikkiaan 15 kaupunkiseurakunnan alueella, ja siihen vastasi 7 356 suomalaista. Vastaava kysely on aiemmin toteutettu vuosina 2018 ja 2021.  

Kaikilla 11 paikkakunnalla, joissa tuloksia voitiin verrata aiempaan kyselyyn, seurakuntien jäsenet kokivat seurakuntansa entistä henkilökohtaisemmaksi ja paria poikkeusta lukuun ottamatta myös rennommaksi, rohkeammaksi ja kokeilunhaluisemmaksi.  

Paikkakuntien välillä oli kuitenkin myös eroja. Selkeästi aiempaa läheisemmäksi kyselyyn vastanneet kokivat seurakuntansa Vantaalla ja Jyväskylässä. Tampereella muutosta oli tapahtunut eniten seurakuntaansa tärkeänä pitävien osuudessa. Helsingissä ja Kuopiossa eniten positiivista muutosta koettiin seurakuntien rohkeudessa ja kokeilunhalussa. 

Esimerkiksi Helsingissä huomionarvoista oli, että kirkko näyttää herättävän selvästi aiempaa enemmän tunteita – sekä positiivisia että negatiivisia. Merkityksettömyyden kokemus on joissakin vastaajaryhmissä jopa enemmän kuin puolittunut. Kysely antaa myös viitteitä siitä, että etenkin nuorimman ikäluokan miesten suhtautuminen kirkkoon on muuttumassa avoimen kiinnostuneeksi ja aiempaa myönteisemmäksi.  

Kirkko kohdataan uutisten kautta, hautausmailla ja yhä useammin sosiaalisessa mediassa 

Noin puolet kyselyyn vastanneista sanoivat kohtaavansa paikallisseurakuntansa useimmiten median, kuten seurakuntalehtien, muiden lehtien, tv:n ja radion kautta. Kirkon jäsenistä 60 prosenttia ja kirkkoon kuulumattomistakin 33 prosenttia sanoi kohdanneensa vuoden aikana paikallisseurakuntia tällä tavoin. 

Toiseksi yleisin tapa olla tekemissä seurakuntien kanssa on vierailut hautausmailla. Lähes puolet (46 %) kaikista vastaajista ilmoitti käyneensä vuoden aikana hautausmaalla. Noin neljäsosa (27 %) suomalaisista oli osallistunut kirkollisiin toimituksiin ja viidesosa (22 %) oli vieraillut seurakunnan kirkossa tai kappelissa. 

Noin joka kuudes (16 %) vastaajista ilmoitti kohdanneensa seurakunnat sosiaalisen median kautta. Kirkon jäsenistä näin ilmoitti joka viides (20 %) ja kirkkoon kuulumattomista noin joka kymmenes (12 %). Sosiaalisen median kautta kohtaaminen korostui varsinkin nuoremmissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaista vastaajista neljäsosa (25 %) ilmoitti kohdanneensa seurakuntia sosiaalisessa mediassa. 

Kirkon tarjoama apu ja tuki huomioidaan 

Kyselyyn vastaajia pyydettiin myös arvioimaan asteikolla 1–7 seurakuntien tekemien asioiden tärkeyttä ja toisaalta samoissa asioissa onnistumista.  

Vastaukset olivat hyvin samanlaisia kuin kahden vuoden takaiseen kyselyyn osallistuneilla. Vastaajat pitävät tärkeinä, että kirkko pitää huolta vanhuksista ja vähäosaisista, tukee elämän kriiseissä sekä ylläpitää lasten ja nuorten toimintaa. Myös kirkkojen ja hautausmaiden hoitoa arvostetaan. Suurimmat erot tärkeyden ja seurakuntien työn onnistumisen välillä olivat juuri näissä kysymyksissä. 

Kyselyn toimeksiantajana olivat seurakunnat ja seurakuntayhtymät 15 paikkakunnalla (Espoo, Helsinki, Hämeenlinna-Vanaja, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Kaarina, Vaasa ja Vantaa).  

Sähköisen kyselyn toteutti Norstat Oy 3.3.–11.4.2023, ja siihen vastasi 7 356 yli 18-vuotiasta suomalaista. Aineisto on painotettu alueittain iän ja sukupuolen mukaan aikuisväestöä vastaavaksi. Koko aineiston virhemarginaali on 1,1 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla. 

31.5.2023 13.07